pm 2023

  1. DC 3h

    Ràng buộc hay không ràng buộc?

    Bạn chỉ thực sự biết mình là người thứ ba hoặc có kẻ thứ ba trong mối quan hệ 2 người khi thời điểm đó đến. Trong mối quan hệ ràng buộc, sự đòi hỏi 1-1 là hiển nhiên và chắc chắn. Nhưng thói đời có đơn giản vậy đâu, khi nhiều người dùng nhiều cách đã dần trở nên mù quáng nhằm phá vỡ đi điều...


Cho thuê banner quảng cáo, textlink vị trí này. Xem chi tiết
Top